نکته معارفی (۲۰۱)- آیا جز خداوند کسی وجود دارد

پاسخ این پرسش که آیا جز خداوند کسی وجود دارد؟ به لحاظ حقیقت منفی و به لحاظ اعتبار مثبت است. یعنی که از منظر عقل که ناظر به حقیقت است بدلیل استحاله وجود دیگری در جنب وجود بحت و بسیط خداوند و بدلیل اندکاک ذاتی ما سوی الله در ذات الله، غیری وجود ندارد و همانگونه که در جنب خداوند، خدا و اله دیگری نیست همچنین وجود و موجود دیگری نیز وجود ندارد و اما به لحاظ جعل و اعتبار و تعبد با کیفیتی مطلقا مجهول، غیر خداوند وجود دارد و خلق خدا غیر خداست. هر گونه تسری حکم حقیقت به اعتبار همانقدر غلط و جاهلانه و خدشه در حقوق است که تسری حکم اعتبار به حقیقت غلط و جاهلانه و خدشه در حقیقت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *