نکته معارفی (۲۰۰)- چگونگی ایصال به بهشت و یا دوزخ موجود بر اساس اراده خداوند

خداوند دارای دو اراده تشریعی و تکوینی یا عزمی و حتمی است که با اراده تشریعی و عزمی، طریق نجات و بهشت به موجود ارائه میشود و با اراده تکوینی و حتمی، در صورت قبول فرمان شرعی مبتنی بر اراده تشریعی، موجود ایصال به بهشت میشود و در صورت عدم قبول فرمان شرعی، نخست اراده تشریعی و عزمی که اولا اراده نجات و بهشت بود به اراده هلاکت و دوزخ تبدیل میشود که همان ارائه طریق جهنم است و سپس در صورت اصرار مخاطب بر عدم پذیرش فرمان شرعی اول و اصرار بر پذیرش فرمان شرعی دوم که مبتنی بر عزم غضب است، خداوند با اراده تکوینی و حتمی خود،موجود را ایصال به دوزخ می فرماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *