نکته معارفی (۱۹۹)- تجربه انقلاب اسلامی در بازگویی یک ویژگی مهم حجت

یکی از ویژگی های مهم حجت خداوند این است که برای متوقف ساختن سیر فساد و ویرانی از هر جا به او رجوع شود، آن حضرت می پذیرد و هرگز نمی گوید: «شما میبایست از اول به ما رجوع می کردید، چون نکردید و در سیر ویرانگری قرار گرفتید، اکنون از دست من کاری برنمیاید بلکه این سیر ویرانگر باید به انتهای خود برسد و پس از ویرانی کامل جهان، برای ساختن جهانی نو بما رجوع شود» آری تجربه انقلاب مبارک اسلامی به ما می گوید از هر جای سیر ویرانگر می توان به حجت رجوع نمود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *