نکته معارفی (۱۹۶)- سه حد ایمان، ولایت و عصمت

سه کلمه ایمان، ولایت و عصمت به لحاظ مفهوم متفاوت و به لحاظ مصداق و عینیت خارجی عین یکدیگرند یعنی یک حقیقت است که به سه نام نامگذاری شده بنابراین آدمی به میزان ایمانش دارای ولایت و عصمت است و این میزان دارای سه حد است: نخست، حد خاص الخاص و فوق تمام که آن تنها اختصاص به نفوس مقدسه ۱۴ معصوم دارد و ولایت و عصمتشان اصلیه است، دوم حد خاص و کامل که آن اختصاص به انبیاء سلف و اولیاء الله و شیعیان کامل دارد و ولایت و عصمتشان ظلیه است و سوم حد عام و ناقص که آن اختصاص به مومنان و شیعیان غیر کامل دارد و ولایت و عصمتشان ناقص است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *