نکته معارفی (۱۸۴)- رابطه ‘ظاهر و باطن نبوت’ و ‘ظاهر و باطن ولایت’

اگر مراد از سخن صوفیانه معروفی که می گوید: «ولایت، باطن نبوت است» این است که دین، ظاهرش نبوت و باطنش ولایت است و این سخن از حیثی صحیح است، همچنین سخن حکیمانه دیگری که می گوید: «نبوت، باطن ولایت است» و مراد این است که دین، ظاهرش ولایت و باطنش نبوت است، نیز از حیث دیگر صحیح است زیرا که برای هر یک از نبوت و ولایت ظاهر و باطنی است و اگر ظاهر نبوت، مستفیض از باطن ولایت است باید دانست که همچنین ظاهر ولایت، مستفیض از ظاهر نبوت، و باطن ولایت مستفیض از باطن نبوت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *