نکته معارفی (۱۸۱)- اتحاد میان پیروان باطنی دین حق

دین، دارای دو جنبه ظاهری و باطنی است و هر کدام از دو جنبه به دو جنبه حق و باطل منقسم است و ظاهر حق و باطل با باطن حق و باطل قابل جمع و انواع دین داران از این قرار چهار گونه اند: نخست، کسی که ظاهر و باطن دینش حق است. دوم، کسی که ظاهر و باطن دینش باطل است. سوم، کسی که ظاهر دینش حق و باطن آن باطل است. و چهارم، کسی که ظاهر دینش باطل و باطن آن حق است. و از آنجا که ملاک نهایی دین که موجب فلاح و سعادت اخرویست همان باطن آن یعنی تولای قلبی و عملی به حق و تبری قلبی و عملی نسبت به باطل است از اینرو ملاک اتحاد و ائتلاف آدمیان باطن دین است و آن کس که ظاهر و باطن دینش حق است و در ظاهر و زبان و قلب و عمل دارای ولایت حق است تنها می تواند علاوه بر کسانی که کاملا مانند خود او هستند با کسانی که به لحاظ باطن با او شباهت دارند و در ظاهر متفاوتند اتحاد و ائتلاف داشته باشند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *