نکته معارفی (۱۷۹)- معنی خاتم ماسبق و فاتح مستقبل بودن پیامبر اکرم ص

ماسبقی که به نص زیارت وارده، پیامبر اکرم ص، خاتم آن هستند، دورانی بود که انبیاء یکی پس از دیگری می آمدند و توسط آدمیان فهمیده و درک نمی شدند و مستقبلی که پیامبر فاتح آن هستند، دورانی است که دیگر انبیاء نمی آیند لکن آدمیان توفیق می یابند حقیقت انبیاء را درک نمایند. با خاتمیت، دورانی که قرار است قدر انبیاء دانسته شود و نبوت بصورت صحیح فهم و اجرا گردد، آغاز می شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *