نکته معارفی (۱۷۷)- لزوم تبعیت دین از دنیا و یا دنیا از دین

محال است آدمی بتواند بصورت توامان دین و دنیا داشته باشد. ممکن است بگویید چگونه این امر محال است در حالیکه ماهزاران انسان را دیده ایم که هم دین داشته اند وهم دنیا؟ می گویم اگر دوباره نگاه کنید و با دقت بنگرید خواهید یافت که آنان یا دین دارند و یا دنیا زیرا که آدمی یا دنیایش تابع دینش است که در این صورت آن دنیا دیگر دنیا نیست بلکه دین است و یا دینش تابع دنیایش است که در این صورت آن دین دیگر دین نیست بلکه دنیاست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *