نکته سیاسی (۶۸)- مبنای رفتار جنون آمیز حکام سعودی و آمریکا

اینکه می بینید آخرین حاکم سعودی دیوانه شده و دست به رفتارهایی جنون آمیز و به شدت شرورانه می زند، امری اتفاقی نیست بلکه آن معلول دیوانگی رژیمی است که نطفه اش با جنایت و خیانت و با شعار اشداء علی المسلمین و رحماء بالکفار بجای شعار قرآنی اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بسته شده و با استشعار پایان خود، دچار جنون شده است، همانگونه که مشنگی و شیرین عقلی آخرین رئیس جمهور آمریکا، امری تصادفی نیست و حاصل مشنگی و بحران زدگی رژیمی است که مدت ۴۰ سال است رسالت خود را در جنگ با خداوند و ممانعت از تغییر وضع جهان و تحقق آزادی و دموکراسی واقعی تعریف کرده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *