نکته معارفی (۱۶۶)- سه طایفه آدمیان در برابر پرسش الستی خداوند

در برابر پرسش الستی خداوند که: آیا من خدای شما نیستم؟ آدمیان سه طایفه شدند: نخست، کسانی که بلای آنان بر الست خداوند پیشی گرفت یعنی که برای اجابت خداوند منتظر پرسش الهی نبودند و دوم آنان که به دنبال الست خداوند، قلبا و قالبا بلی گفتند با درجات مختلف از سرعت و کندی در اجابت و سوم کسانی که در برابر پرسش خداوند لسانا بلی و قلبا نه گفتند. طایفه اول سابقان و واصلانند و طایفه دوم اصحاب الیمین و سالکانند و طایفه سوم اصحاب الشمال و هالکانند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *