نکته معارفی (۱۶۵)- در تمثیل کلبه و شعله

در تمثیل کلبه و شعله باید گفت آدمیان سه طایفه اند: آنان یا کلبه ای هستند بدون شعله یعنی کلبه ای سرد و تاریک یا کلبه ای هستند که درون آن شعله ای روشن است با درجات مختف در روشنایی و یا شعله ای هستند بدون کلبه یعنی شعله آنقدر شدید شده که کلبه را مشتعل و جزء خود ساخته. حال بدان که کلبه همان نفس مخلوق و موجود ماسوی الله است و شعله همان ایمان به خداوند است که فضای وجود را نورانی و گرم یعنی عالمانه و عاشقانه میسازد و مراد از کلبه بلاشعله، کافران و کلبه ای که در آن شعله ای فروزان است، مومنان و سالکانند با درجات مختلف ایمان و سلوک و مراد از شعله بلاکلبه، کاملان و عارفان و واصلانند که به مقام اسمیت و آئیت نائل آمده وتماما خدانما و حکایت و نمایش خداوند گشته اند که شعله تماما اسم و آیت و حکایت و نمایش آتش غیبی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *