نکته معارفی (۱۶۳)- ماهیت توام نظری-عملی عقل

عقل به صورت توامان دارای ماهیتی نظری-عملی و ناظر به هست و باید است نه اینکه مانند عقل یونانی و یونانی زده بخشی از آن نظری و ناظر به هست و نیست و بخشی دیگر عملی و ناظر به باید و نباید باشد بلکه عقل به دلیل ماهیت ثنوی عالم امکان در آن واحد دارای دو حکم است، حکمی که بر مبنای آن می گوید خدا هست و حکم دیگری که بر مبنای آن می گوید خدا باید باشد و بایدهای دیگر که ناظر به اعمال است تماما فرع این باید اصلی و ناظر به ضرورت ظهور ذاتی است که هست و می تواند برای غیر خود ظاهر و یا مخفی باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *