نکته معارفی (۱۶۲)- سه حالت ممکن برای معرفت خداوند

معرفت خداوند تبارک و تعالی از سه حال خارج نیست: محال، ممکن واجب، و ممکن ممنوع. معرفت خداوند آنگونه که هست برای خود، یعنی معرفت ذات برای ذات، این معرفت برای غیر خداوند محال است. معرفت خداوند آنگونه که هست برای غیر یعنی معرفت ذات خداوند برای غیر خداوند متناسب با ظرفیت آن غیر، این معرفت به لحاظ وجود ممکن و به لحاظ تکلیف واجب است. و معرفت خداوند آنگونه که خداوند نیست، این معرفت به لحاظ وجود ممکن و به لحاظ تکلیف ممنوع و منهی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *