نکته معارفی (۱۵۳)- ملاک بودن رفتار و کردار انسان و حکومت منتسب به خداوند

همانگونه که خداوند را باید به نفس وجود خداوند شناخت و از این طریق بر حقانیت کارهای خداوند واقف شد همچنین انسان منسوب به خداوند یعنی ولی الله و حکومت منسوب به خداوند یعنی ولایت الله را باید به نفس همین منسوبیت شناخت و در این حال چنانچه رفتار و کردار یک ولی یا یک حکومت با ملاکهای مامنطبق نبود باید در آن ملاکها تردید و بازنگری نمود همانگونه که ممکن است رفتار و کردار یک شخص یا یک حکومت با ملاکهای ما منطبق باشد لکن عقل منسوبیت این شخص یا حکومت را به خداوند نپذیرد و حکم به عدم حقانیت او بدهد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *