نکته معارفی (۱۵۱)- نتیجه فهم اجمالی انسان از سر جبر و اختیار

عقل با آنکه از فهم سر قدر که همان سر جبر و اختیار است عاجز است و از تکلف این فهم منع شده لکن برای نزدیک شدن به فهم اجمالی این حقیقت، مطالبی برای او بصورت قطع و یقین روشن است. نخستین مطلب اینکه: خداوند که جمال و کمال مطلق است هرگز ظالم نیست. مطلب دوم اینکه: انسان و بلکه هر موجود دیگر قطعا در قبال وجودی که به او اعطاء شده مسئول است و مطلب سوم اینکه: مسئول ساختن کسی که بدون خواسته خودش و بدون آگاهی از مسئولیت وجود، موجود شده، قطعا ظلم و خلاف عقل است و نتیجه آنکه: مخلوق قبل از موجود شدن به نحوی که در روایات و حکمت به آن اشاره شده بر مسئولیت خطیر وجود که مستلزم سعادت ابد یا شقاوت ابد است آگاه شده و علاوه بر خالق که موجودیت او را ترجیح داده او خود نیز این امر را ترجیح داده و آگاهانه وجود را پذیرفته و از اینرو اکنون برای اثبات درستی این ترجیح و وفا به عهدی که با خداوند در این مورد داشته مسئول است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *