نکته معارفی (۱۴۹)- معادل بودن مومن و کافر با مسالم و محارب با اولیای خداوند

درست ترین تفسیر ایمان و کفر، سلم و حرب با اولیاء خداوند است. آن کس که با اولیاء خداوند در سلم است به میزان سلمش، مومن است ولو ظاهر دین و اعتقادش، اسلام نباشد و آن کس که با اولیاء خداوند در حرب است به میزان حربش، کافر است ولو ظاهر دین و اعتقادش اسلام باشد. بنابراین تقسیم انسانها به مسالم و محارب بعنوان تقسیمی متفاوت با مومن و کافر صحیح نیست کما اینکه تقسیم انسانها به مومن و کافر به معنایی متفاوت با مسالم و محارب نیز صحیح نیست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *