نکته معارفی (۱۴۸)- علت شمول همگانی حجیت حکم فقیه حاکم

تفاوت فتوی و حکم که هر دو حکم الله اند این است که در مقام فتوی لسان مفتی این گونه است که: «هذا عندی حکم الله» که مفهوم آن این است که: یمکن ان یکون حکم الله عند غیری غیره و اما در مقام حکم، لسان فقیه حاکم این است که: «هذا حکم الله» با این مفهوم که: حکمی هو حکم الله و لا حکم سواه. از این روست که می گوییم دامنه حجیت فتوی شامل شخص مفتی و تابعان اوست در حالیکه دامنه حجیت حکم شامل همگان است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *