نکته معارفی (۱۴۷)- همانندی مراحل فرایند غیبت و ظهور

همانگونه که پدیده «غیبت»، فرایندی است از غیبت معنوی به غیبت عینی و آشکار که طی آن نخست، «شخصیت» امام از دلها غایب می شود و آنگاه «شخص» امام از دیدگان پنهان می گردد، همچنین پدیده «ظهور»، فرایندی است از ظهور معنوی به ظهور عینی که طی آن نخست، شخصیت امام بر دلها ظاهر می شود، سپس شخص امام بر دیدگان آشکار می گردد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *