نکته معارفی (۱۴۳)- انتقام شیطان از یکی از علمای ربانی

تبدیل میراث علمی و فکری عالم ربانی عظیم الشانی همچون مرحوم شیخ احمد احسائی به جریان سراسر باطل و شیطانی بابیت و بهائیت، انتقامی بود که شیطان از شخص شیخ مرحوم و از آن مهمتر از اولیاء معصوم شیخ گرفت و نسخه بغایت جدید سنت که به علت خالص بودن، بغایت نو و مدرن بود و توسط شیخ ربانی جلیل القدر با اذن از ناحیه معصومین علیهم السلام به جهان ارائه شده بود، به نفع مدرنیته اصطلاحی و اومانیزم الحادی غربی مصادره شد و از درون آن دین جعلی و باصطلاح مدرن بهائیت بیرون آورده شد تا آن عالم و فقیه مسلمان و آن شیعه خالص الولای اهل بیت ع، نزد کفار و منحرفین با این ادعاء که ایشان موسس جریانی است که منجر به بهائیت شده، مورد تجلیل و تقدیس، و نزد مومنان و صالحان به همین دلیل مورد اهانت و تقبیح واقع شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *