نکته معارفی (۱۴۰)- جایگاه ذکر و لهو در زندگی مومن و کافر

رکن رکین زندگی مومن، ذکر و رکن رکین زندگی کافر، لهو( سرگرمی ) است زیرا که در پایان زندگی هردو، پدیده ایست به نام مرگ که مومن را از زندان موقت این جهان به قصر ابدی آن جهان منتقل میسازد و کافر را از قصر موقت این جهان به زندان ابدی آن جهان انتقال میدهد از اینرو برای مومن هیچ چیز خوشایندتر از ذکر این انتقال و عامل آن یعنی مرگ نیست و برای کافر هیچ چیز مطلوب تر از نسیان این ذکر و سرگرم ساختن خود از یاد این واقعه نیست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *