نکته معارفی (۱۳۸)- وصف منافق

منافق کسی است که میان اقرار نظری و زبانی او به حقیقت و اقرار قلبی و عملی او به آن، شکافی است که در صدد پر کردن آن نیست و نمی خواهد به آنچه نظرا معتقد است عملا نیز معتقد باشد وگرنه شکاف میان نظر و عمل و عقل و قلب در مورد دیگران یعنی سالکین از مومنین که تلاش میکنند آنچه را عقلا و نظرا میدانند، قلبا و عملا نیز بدانند، وجود دارد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *