نکته معارفی (۱۳۵)- دو آرزوی مومن

مومن را دو آرزوست که یکی اصلی و دیگری فرعی است. آرزوی اصلی مومن همان نفس وجود خداوند است که او با آفریده شدنش و درک این موجودیت، بالفعل به این آرزو نائل گشته و آرزوی فرعی مومن که نسبت به اولی، فرعی و نسبت به هر چیز دیگر اصلی است همانا نیل به خداوند و لقاء الهی و کشف حجاب از وجه خداوند است که او برای رسیدن به آن تلاشگر و به شدت امیدوار است و حاشا و حاشا از خدایی که اصل را به کسی مرحمت و از اعطاء فرع به او دریغ فرماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *