نکته معارفی (۱۲۵)- مراد از فرموده خداوند در مورد شکرنعمت و ناسپاسی

اینکه خداوند اعلام فرموده چنانچه شکرگزار باشید شما را افزون می دهم و چنانچه ناسپاس باشید عذاب من شدید است، مراد این است که اگر شکر نعمت وجود را بعمل آورید، نعمت شما با انکشاف وجه آن، افزوده میشود یا اگر شکر نعمت ذات را بجا آورید، این نعمت با تجلی صفات که همان انکشاف وجه ذات است، افزوده می شود و در غیر این صورت با محجوبیت وجه ذات و وجود که بمعنای تجلی صفات قهر است، دچار عذاب ابدی خواهید شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *