نکته معارفی (۱۲۳)- تجربه مرگ و انواع آن

مرگ به عنوان واسطه انتقال از حیات ناخالص موقت به حیات خالص ابدی، واقعه ایست در برابر تمام زندگان که همگان باید آنرا ذوق و به تعبیر دیگر تجربه نمایند و این ذوق و تجربه از دو حال خارج نیست یا موفق است یا ناموفق. تجربه موفق مرگ به معنای انتقال از حیات ناخالص دنیوی به حیات خالص لذتبخش اخروی است و تجربه ناموفق مرگ به معنای انتقال از حیات ناخالص دنیوی به نوعی زندگی دردناک خالص ابدی است. و رمز تجربه موفق مرگ، تمرین اختیاری آن قبل از وقوع اجباری آن است. دین، تماما تعلیم تمرین مرگ و تمرین ورود به حیات خالص لذتبخش ابدی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *