نکته سیاسی (۵۹)- سه فرایند منجر به اصرار غرب بر سر حفظ موجودیت اسرائیل

اصرار جنون آسای غرب بر سر حفظ موجودیت اسرائیل، حاصل سه فرایند است : نخست، فرایند سقوط دم افزون غرب در دره نیهیلیزم و بی خدایی و دیگر فرایند استشعار نسبت به این همانی بی خدایی و نابودی و احساس نیاز به داشتن ارتباط با خداوند و داشتن قبله و متکای معنوی و فرایند سوم، استکبار و استنکار نسبت به پذیرش ارتباط صحیح با خداوند و رویکرد به قبله حقیقی متجلی در کعبه و قدس و کربلا. اینکه غرب به اسرائیل به عنوان قبله و متکای معنوی و کانون اتصال میان زمین و آسمان می نگرد، حاصل این سه فرایند است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *