نکته معارفی (۱۱۴)- جایگاه دنیا نسبت به آخرت در مقایسه آن با رحم مادر

همانگونه که وسعت و فسحت دنیا نسبت به وسعت فضایی که جنین در شکم مادر در آن به سر می برد قابل قیاس نیست همچنین وسعت و فسحت عالم پس از مرگ نسبت به عالم قبل از آن یعنی حیات دنیا، قابل قیاس نیست. و همانگونه که انتقال جنین از رحم مادر به دنیا، فوت و وفات است در رحم و به دست آمدن است در دنیا، همچنین انتقال انسان از دنیا به آخرت، فوت و وفات است در رحم دنیا و به دست آمدن است در فضای بیکران و زمان بیکران آخرت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *