نکته معارفی (۱۱۳)- صحت کل الشئ دانستن و بطلان کل الاشیاء دانستن صرف الوجود

اینکه بگوییم صرف الوجود، کل الکمال یعنی کل العلم، کل القدره، کل الحیاه و کل الوجود است، سخن حق و صحیحی است لکن اینکه گفته شود صرف الوجود یا بسیط الحقیقه، کل الاشیاء باشد حتی با این قید که نه از حیث تعینات اشیاء بلکه از حیث کمالات آنها، سخن لغو و باطلی است زیرا در صرف الوجود کل الشی که سخن حقی است، اشیاء مجازی و متعین حتی از حیث کمالشان به دلیل اندکاک محض در برابر شیء حقیقی، با آن لحاظ نشده و کمال و علم و وجود و غیره تنها مختص صرف الوجود یعنی ذات اقدس احدیت دانسته شده در حالیکه در صرف الوجود کل الاشیاء، اشیاء مجازی و محدود و از حیث کمالشان با شیء حقیقی و نامحدود لحاظ شده اند که این ملاحظه باطل و حاصل اصیل پنداری وجودات اعتباری و مجازی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *