نکته معارفی (۱۱۲)- عدم امکان تفکیک میان فرمانروایی دین و فرمانروایی دنیا

انسان نمیتواند دینش را از علی علیه السلام و دنیایش را از معاویه بن ابی سفیان اخذ کند بلکه او باید در دین و دنیا یا تابع علی علیه السلام باشد یا تابع معاویه بن ابی سفیان زیرا که تفکیک میان فرمانروایی دین و فرمانروایی دنیا به لحاظ وجود و در عالم واقع، امری نا ممکن است زیرا که دین و دنیا لازم و ملزوم یکدیگرند و هرکدام در قلمرو فرمانروایی دیگری قرار دارد باین معنی که یکی باید فرمان دیگری را بپذیرد و به رنگ دیگری درآید و انسان نمی تواند دینش را از فرمانروای دین و دنیایش را از فرمانروای دنیا اخذ کند بلکه او می تواند میان فرمانروایی دین بر دنیا و رجوع به فرمانده دین که در عین حال فرمانده دنیاست یعنی علی علیه السلام و یا فرمانروایی دنیا بر دین و رجوع به فرمانده دنیا که در عین حال فرمانده دین است یعنی معاویه بن ابی سفیان، یکی را انتخاب کند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *