نکته معارفی (۱۰۰)- دو خطر که دینداران در معرض آنند

دین داران در معرض دو خطر قرار دارند: نخست، خطر تعدی از اصل قدیم و دیگر: خطر توقف و جمود بر درکی از آن. یعنی که دین دار نه باید اصل قدیم را تغییر دهد و نه بر درکی از آن ولو آن درک صحیح باشد، منجمد شود و این یعنی که: دین دار باید آنا فآنا به درکی جدید از اصل قدیم نائل گردد، زیرا که اصل، همانگونه که قدیم است، جدید است و همانگونه که وجه قدمت اصل برای دین دار مکشوف است باید وجه جدید بودن آن نیز برای او مکشوف باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *