نکته معارفی (۹۹)- علی اطلاق بودن اعلمیت ائمه اطهار ع

اعلمیت ائمه اطهار ع نسبت به دیگران، مانند اکبریت خداوند نسبت به دیگران است. همانگونه که در برابر خداوند کبیری نیست که خداوند اکبر از او باشد، همچنین در برابر ائمه اطهار ع عالمی نیست که امام از او اعلم باشد یعنی که هم اکبر بودن خداوند به معنای کبیر علی الاطلاق است که در برابرش جز صغیر نیست و هم اعلم بودن امام بمعنی عالم علی الاطلاق است که در برابرش جز جاهل نیست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *