نکته معارفی (۹۸)-پاسخ جبرگرایان در موضوع قابلیات اشیاء

در مکاتب جبرگرا و ظلم گرا، اشیاء در قابلیات خود هیچ نقشی ندارند زیرا که قابلیات اشیاء همان اعیان ثابته غیر مجعوله وهمان صور معلومیت آنها در علم ازلی خداوند است. اگر از این مکاتب پرسش شود که چطور شد کسی مومن و سعید شد ودیگری کافر و شقی ؟ پاسخ این است: چون عین ثابته غیر مجعوله مومن که صورت معلومیت او نزد خداوند است اقتضاء ایمان و سعادت داشت و عین ثابته غیر مجعوله کافر که صورت معلومیت آن بدبخت نزد خداوند است اقتضاء کفر و شقاوت داشت.
در مورد این سخن تنها می توان گفت: و هو کما تری.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *