نکته معارفی (۹۴)- خبری و تکلیفی بودن نزدیک دانستن ظهور

نزدیک دیدن و نزدیک دانستن ظهور، دارای ماهیت خبری وگزارشی صرف نیست که گفته شود: اگر نشد چه می شود؟ بلکه آن علاوه بر خبر، دارای ماهیت تکلیفی و انشائی است که مکلف باید با نزدیک دیدن ظهور، بقدر وسع و توان خود، درجاتی از آنرا محقق نماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *