نکته معارفی (۹۲)- دو دیدگاه ممکن در موضوع غیبت و ظهور

در موضوع غیبت و ظهور، دو دیدگاه بیشتر وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. نخست اینکه: خداوند در مقطعی از زمان دلش خواست خلیفه و حجتش را از انظار غایب فرماید و طبعا هرگاه که دلش بخواهد او را ظاهر خواهد ساخت و دیدگاه دیگر اینکه: نه برادر این خبرها نیست و خداوند دلبخواهی عمل نمیکند و اگر ما را از عمل دلبخواهی منع فرموده این امر را از خود آغاز فرموده است. این دیدگاه می گوید: غیبت امام زمان عج حاصل سوء اختیار و سوء انتخاب بشر و طبعا ظهور آن حضرت که قطعی و محتوم است، حاصل حسن اختیار و حسن انتخاب بشر خواهد بود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *