تفاوت فقیه و غیر فقیه

بسمه تعالی
هنگامی که انسان، فقیه در دین نباشد و در عین حال بخواهد در دین سخن بگوید، به این صورت است که نخست بر مبنای ذوق و سلیقه و اقتضاء جو، به نظری متمایل میشود، آنگاه برای اینکه اثبات کند خداوند نیز همین نظر را دارد، میان ادله و مدارک جستجو می کند و با توجیه و تاویل ادله، آنها را با نظر خود تطبیق میدهد. به عبارت دیگر غیر فقیه نخست حکم را صادر می کند آنگاه ادله و مدارک را با آن حکم منطبق میسازد، بر خلاف فقیه که نخست به ادله و مدارک می نگرد و با فهم عمیق و جامع و غیر سلیقه ای آنها به حکم خداوند میرسد. تفاوت غیر فقیه و فقیه در این است که فقیه از خداوند می آموزد و خود را با دین خدا اصلاح می کند و غیر فقیه به خداوند می آموزاند و دین خدا را با نفس خود، اصلاح می نماید.
این مطلب پس از شنیدن افاضات محقق محترم آقای امیر حسین ترکاشوند که قطعا غیر فقیه اند و غیر فقیهانه در موضوع حجاب شرعی سخن گفته اند، نوشته شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *