نکته معارفی (۸۰)- دو سرانجام ممکن برای غیر خداوند

بدان که خداوند تبارک و تعالی که خود بر خود ظاهر و متجلی است، به حقیقت، اولی است بلا ثانی بل اولی است بلا اول و اما در اعتبار برای آن اول، ثانی و ثالث و رابع وجود دارد. حال بدانکه ثانی پس از اول،همان تجلی و انکشاف خداوند برای غیر و ثالث پس از ثانی، همان نفس غیر است و ایندو تنها بصورت دو جزء یک مرکب، دارای وجود خارجی هستند و مقوله رابع، همان مرکب و موجود خارجی است که مرکب است از تجلی و غیر تجلی یا انکشاف و احتجاب که موجود مرکب با انتخاب و گزینش یکی از این دو حیث سرانجام یا احکام تجلی و انکشاف و لطف را بر خود حاکم میسازد یا احکام ظلمت و احتجاب و قهر را.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *