نکته معارفی (۶۹)- علت تامه اهتدا و ضلالت

نه علت تامه اهتداء مهتدی اسم الهادی خداوند است و نه علت تامه ضلالت ضال، اسم مضل خداوند، بلکه علت تامه اهتداء، انتخاب اسم الهادی است در حالیکه ممکن بود اسم المضل انتخاب شود و علت تامه ضلالت ، انتخاب اسم المضل است در حالیکه ممکن بود اسم الهادی انتخاب شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *