نکته معارفی (۶۶)- رابطه ایجاد، وجود و هدایت با نعمت

ایجاد همان انعام است و وجود همان نعمت و شریعت همان هدایت به سوی معرفت این نعمت و راه استزاده آن است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *