نکته معارفی (۶۲)- سعادتمندی مومن

کیست سعادتمندتر از مومن؟ زیرا که مومن بصورت بالفعل به اصل آرزوی خود که همان نفس موجودیت خداوند است رسیده و از طریق آفریده شدنش به درک این موجودیت نایل شده و در راه رسیدن به آرزوی بعدی که همان انکشاف وجه خداوند برای اوست، قرار دارد. از اینرو مومن با این سخن نورانی که:« الهی انت کما احب» اعلام میکند که بالفعل به آرزوی اصلی اش رسیده و با این سخن که:« فاجعلنی کما تحب » اعلام میکند که در حال رسیدن به آرزوی بعدی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *