نکته سیاسی (۴۶)- چگونگی مواجهه با مفاسد عارضی حکومت اسلامی

مومنان و انقلابیون و اهل خیر و صلاح باید بسیار برحذر باشند از اینکه در مواجهه با مفاسد عارض بر حکومت اسلامی که برای برطرف ساختن آنها باید جهاد نمود، دچار رذیله دفع فاسد به افسد نشوند زیرا که اگر راهکار عاقلان و صالحان در مواجهه با مفاسد آنگاه که کار دیگری نمیتوان کرد، دفع افسد به فاسد است، راهکار جاهلان و ناصالحان در چنین وضعیتی با توسل خودآگاه یا ناخودآگاه به فسادی بسیار شدیدتر، دفع فاسد به افسد است. بنابراین باید بسیار بر حذر بود که مبادا در مخالفت و نقد ظلم و فساد عارض بر حکومت اسلامی که ذات حکومت از آنها بری است به عدل و صلاح آمریکایی و اسراییلی پناهنده شد زیرا که اگر آن ظلم و فساد، از مصادیق فساد و ظلم عارضی است، این عدل و صلاح از مصادیق افسد و ظلم ذاتی و جوهری است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *