نکته معارفی (۵۵)- فلسفه سیاسی و عملی کافران

فلسفه سیاسی و عملی کافران، مدیریت جهان بر مبنای ظلم و تبعیض و فلسفه الهی و نظری آنان، اعتقاد به خداوندی است که اصلی ترین ویژگی او- العیاذ بالله – ظلم و تبعیض است. حال تفاوت نمیکند که گفته شود میل به آن فلسفه عملی موجب تمایل به این فلسفه نظری شده یا بالعکس، هرچند اینکه بگوییم گرایش انحرافی در عمل موجب گرایش انحرافی در نظر میشود، متین تر است از آنکه بگوییم انحراف نظری کافران موجب انحراف عملی آنان شده است. فتامل

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *