نکته معارفی (۵۳)- عدم تفاوت میان عموم و اطلاق و عام و مطلق

میان عموم و اطلاق و عام و مطلق بر خلاف آنچه در زبانها مشهور است، تفاوتی وجود ندارد و هر تخصیصی در عین حال تقیید و هر تقییدی در عین حال تخصیص است، نهایت آنکه وقتی قرار است برخی افراد موضوع از شمول حکم عام و مطلق خارج شوند، چنانچه از موضوع به صورت اسم جمع تعبیر آورده شود، این خروج، تخصیص نامیده میشود و چنانچه از موضوع به صورت اسم مفرد تعبیر شود، این خروج، تقیید نامیده میشود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *