نکته سیاسی (۴۵)- باطن اعلام پایتختی قدس برای اسراییل

اعلام پایتختی قدس برای اسرائیل در ورای ظاهر ظلمانیش بشارت نور و نزدیکی شگفت آور تحقق وعده خداوند در مورد مجازات تبه کاران و فرعونیان عصر ماست که فرمود: « فاذا جاء وعد الآخره » اسراء ۷ و ۱۰۴ ، یعنی: «هنگامی که وعده بعدی مجازات فرا رسد» دو اتفاق میافتد، نخست: «جئنا بکم لفیفا» اسراء ۱۰۴ یعنی: «شما را یکجا و درهم به این مکان مقدس میآوریم» و دیگر: «لیسوؤا وجوهکم۰۰۰۰۰۰» اسراء ۷ ،یعنی: دمار از روزگارتان در میآوریم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *