نکته معارفی(۲۲)- تامل در قرآن و عترت بجای اسفار اربعه

ثقلین دین و ماترک دوگانه نبی مکرم صلی الله علیه و آله بما میگویند که سیرها و سفرها نیز دوگانه اند. نخست، سیری از حق به خلق یا از قدیم به حادث یا از وجوب به امکان که نامش قرآن وتنزیل است و دیگر، سیری از خلق به حق یا از حادث به قدیم یا از امکان به وجوب که نامش عترت و تاویل است. پس بجای اسفار اربعه عقلیه و ذوقیه که به لحاظ عقل و ذوق دچار اشکال و آشفتگی است در اسرار بیکران این دو سیر مبارک تامل نما.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *