نکته معارفی(۱۵)- در باب ارتباط اصلاح ظاهر و اصلاح باطن

این سخن نورانی علوی که فرمود: هر کس سریره خود را اصلاح کند، خداوند علانیه او را اصلاح می فرماید، منافاتی ندارد با قاعده عقلی وتجربی که می گوید: هر کس ظاهر خود را اصلاح کند و مودب به ادب ظاهری شود، خداوند باطن او را اصلاح می کند و او را مودب به ادب باطنی میسازد، زیرا که هم سریره و باطن دارای دو بخش مقدور و غیر مقدور است و هم علانیه و ظاهر دارای این دو بخش است و مراد از فرمایش علوی این است که هر کس سریره مقدور خود را اصلاح کند، خداوند علانیه نامقدور اورا اصلاح می فرماید و مراد از قاعده عقلی این است که هر کس ظاهر مقدور خود را اصلاح کند، خداوند باطن نامقدور او را اصلاح می فرماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *