نکته معارفی(۱۷)- دو انحراف در موضوع تسبیح خداوند

در موضوع تسبیح خداوند که همان تنزیه ذات اقدس احدیت از نقائص است باید از دو انحراف وحدت گرایی خود بنیاد که حاصلش نفی بالمره نقائص و شرور است و دیگر ثنویت گرایی خود بنیاد که نتیجه اش قائل شدن به دو خدای ازلی خیر و شر است، اجتناب نمود و در عین اقرار به وجود نقص و شر و اینکه آن آفریده خداوند است ثانیا و بالعرض همانگونه که کمال و خیر آفریده اوست اولا و بالذات، خداوند را از جمیع نقائص و شرور تنزیه نمود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *