نکته معارفی (۲۱)- مبنای اختیار انسان در انتخاب میان ایمان و کفر

درک این نکته که آدمی در انتخاب میان ایمان و کفر یا سعادت و شقاوت یا بهشت و دوزخ آزاد و مختار است برای کثیری از انسانها امکان پذیر است لکن فهم این حقیقت که آدمی در انتخاب میان مخلوق شدن و مخلوق نشدن آزاد و مختار بوده، برای هیچ کس جز اوحدی از آدمیان امکان پذیر نیست. و آن کثیر از انسانها از این نکته غافلند که آزادی و اختیار در انتخاب میان ایمان و کفر بدون داشتن آزادی و اختیار در انتخاب میان موجود شدن و موجود نشدن غیر معقول است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *