نکته معارفی (۱۹)- سر انجام کسی که همزمان عمل به منکر میکند و نماز هم می خواند

همانگونه که نماز به نص صریح قرآن کریم ناهی از فحشا و منکرات است همچنین فحشا و منکرات نیز ناهی از نماز هستند، از اینرو کسی که در برهه ای هم نماز می خواند وهم مرتکب فحشا می شود، سرانجام یا باید برای همیشه نماز را ترک کند یا فحشا و منکرات را.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *