نکته معارفی (۱۸)- وجه جمع میان اخبار دلیل غیبت

وجه جمع میان اخباری که دلالت بر سری بودن علت غیبت دارد و اخباری که علت غیبت را عدم خواست مردمان برای ظهور و امری قابل فهم میداند، این است که ما علت اصلی غیبت را همان امر معلوم و علت تاخیر برطرف شدن علت معلوم را که مربوط به وقت ظهور است، امری مجهول و سری بدانیم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *