حکمت روز (۹۳)- توجیه حقیقی دانستن خداوند و اعتباری و جعلی دانستن خلق

خدا و خلق نمی توانند هردو حقیقی باشند و لا محاله باید یکی حقیقت و دیگری جعل و اعتبار باشد، در این مورد، حقیقی دانستن خدا و خلق یا اعتباری دانستن خدا و خلق یا اعتباری دانستن خدا و حقیقی دانستن خلق، هرسه باطل و انحراف است و تنها حقیقی دانستن خداوند و اعتباری و جعلی دانستن خلق، حق و توحید صحیح است.

لینک صوتی: شرح حکمت روز (۹۳)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *