نکته معارفی (۹۰۲)- مشابهت نماز و نظام جمهوری اسلامی به لحاظ تاسیس و اجرا

همانگونه که نماز به لحاظ تشریع و تاسیس تماما خدایی و به لحاظ اقامه و اجرا تماما بشری است، همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تشریع و تاسیس تماما ولایی و به لحاظ اقامه و اجرا تماما جمهوری است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *